Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

O nas

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGHZ PAN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także pod­stawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwie­rząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiaj ą wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicz­nej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożąda­nego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko. Tematyka badań obejmuje następującą problematykę: badania nad strukturą, ekspresją i transferem genów zwierząt domowych, badanie genomu zwierząt domowych na podstawie markerów genetycznych i polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych DNA, biotechniki zarodków zwierząt, genetyczne i fizjologiczne podstawy reaktywności stresowej u zwierząt, ocena skuteczności różnych metod selekcji i doskonalenia zwierząt, optymalizacja systemów chowu i użytkowania zwierząt w aspekcie jakości oraz wartości odżywczej i technologicznej produktów zwierzęcych. W roku 1971 Instytut uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk rolniczych, w 1979 roku doktora habilitowanego. Instytut zatrudnia 102 pracowników, w tym 12 profesorów, 9 doktorów habilitowanych i 17 doktorów nauk rolniczych. Ponadto 38 osób jest zatrudnionych w Zakładzie Doświadczalnym.

Oferty