Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

O nas

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, utworzony w 1918 roku jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju. W chwili obecnej w Instytucie Nenckiego swoje badania prowadzi 237 naukowców, w tym 24 profesorów zwyczajnych, 24 profesorów nadzwyczajnych, 45 adiunktów (w tym 7 z tytułem doktora habilitowanego), 17 asystentów z tytułem doktora i 127 doktorantów. W roku 2003 Instytut wizytowała Komisja złożona z wysokiej rangi naukowców światowych. Według jej oceny – poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie. W Instytucie działa 31 świetnie wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriów i wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych, Elektrofizjologii. Nasza zmodernizowana wg dyrektywy 86/609 UE zwierzętarnia pozwala na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Od 2006 roku część pomieszczeń laboratoryjnych i hodowlanych uzyskało zgodę Ministerstwa Środowiska na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do I kategorii zagrożenia. W 2007 uzyskaliśmy zgodę na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaklasyfikowanych do III kategorii zagrożenia, w zakresie wykorzystania GMO w celu modulacji ekspresji genów w wybranych strukturach mózgu przy pomocy wektorów adenowirusowych oraz lentiwirusowych jako narzędzie do badania procesów uczenia się i pamięci. Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Znana w świecie Polska Szkoła Fizjologii Mózgu stworzona w latach 1950-70 przez prof. Jerzego Konorskiego, wieloletniego pracownika naukowego i dyrektora Instytutu, stała się impulsem badawczym dla nowych pokoleń i podstawą dla dalszego dynamicznego rozwoju współczesnej neurofizjologii i neurobiologii. Uprawiana obecnie problematyka bazuje na długoletniej tradycji doświadczeń behawioralnych jak również korzysta z nowoczesnych metod biologii molekularnej, biochemii, elektrofizjologii, neuroinformatyki i modelowania. Dzisiaj Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach – od molekularnego po systemowy. Instytut uznany został za Centrum Doskonałości w Neurobiologii zarówno w konkursie Unii Europejskiej, jak i w konkursie ogłoszonym przez KBN w kwietniu 2004. W ramach Centrum realizujemy projekty BRAINS (Bringing Research Advances In Neurobiology to Society) i ostatnio uznany za godny dofinansowania MIND (Mózg I Nowe Drogi Terapii). Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się (realizowane obecnie także w ramach zintegrowanego projektu europejskiego w 6PR) oraz procesów generowania energii w komórce. Wśród wykonywanych w tym nurcie prac podejmuje się próby określenia biochemicznego podłoża działania leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii cukrzycy i nadciśnienia. Szereg zespołów biochemicznych w Instytucie zaproponowało w kwietniowym konkursie KBN wspólny projekt BIOIMAGE – Centrum Doskonałości Obrazowania Procesów Biologicznych, który został zakwalifikowany do dalszego etapu. Podobnie jak w przypadku projektu MIND, BIOIMAGE zwiększa nasze szanse w ubieganiu się o fundusze strukturalne UE. Biochemicy Instytutu Nenckiego (kilkanaście osób w Komitecie Naukowym i Organizacyjnym) grali wiodącą rolę w organizacji Kongresu Europejskich Towarzystw Biochemicznych FEBS, Warszawa 2004, który okazał się wielkim sukcesem.

Oferty

StanowiskoPracodawcaMiastoRodzaj ofertyOferta ważna do
Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie05-06-2016
Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnegoInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie11-02-2016
„Dynamiczna Synapsa” – rola cząsteczek adhezji komórkowej w procesie dojrzewania i stabilizacji kolców dendrytycznychInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez gazowe przekaźniki informacji: NO, CO oraz H2SInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Molekularne mechanizmy rozwoju komórek Purkiniego móżdżku u oposaInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Rola białka CD44 produkowanego przez astrocyty w regulacji nieprawidłowej strukturalnej plastyczności synaptycznej wywołanej stanem drgawkowym.Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Rola plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych w uczeniu i pamięciInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Znaczenie starzenia i poliploidyzacji w cyklu życiowym nowotworu: badania in vitroInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Badanie wpływu neuronów hamujących na plastyczność mózgu przy pomocy chemogenetykiInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016
Pozakomórkowe gradienty nukleotydów jako regulator ruchliwości glejaków w Ośrodkowym Układzie NerwowoymInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PANWarszawaStudia doktoranckie31-01-2016