Wydział Przyrodniczny Uniwersystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

O nas

Swoją działalność dydaktyczną i naukową Wydział Przyrodniczy rozpoczął w dniu 1 października 1977 roku, wraz z przekształceniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. Powołanie nowego Wydziału podyktowane było m. in. zapotrzebowaniem środowiska na specjalistów z zakresu rolnictwa i zootechniki w typowo rolniczym regionie środkowo-wschodniej Polski. Od początku kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę na trzech kierunkach studiów: Biologii, Rolnictwie i Zootechnice. Wydział Rolniczy (obecnie Przyrodniczy) utworzono na bazie lokalowej i w dużej mierze kadrowej Zakładu Biologii, istniejącego wówczas w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Zakład ten, przekształcony w Instytut Biologii Stosowanej (obecnie: Instytut Biologii), był pierwszą jednostką organizacyjną Wydziału Rolniczego. W 1977 roku powołano Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (obecnie: Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt), a rok później – Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Roślinnej (obecnie: Instytut Agronomii). Od 1978 roku na Wydziale rozpoczął pracę Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (obecnie: Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa), a w 1980 roku w strukturę Wydziału włączono Zakład Chemii Rolnej i Gleboznawstwa (obecnie: Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej), utworzony wcześniej w Instytucie Chemii. Dzisiejszą strukturę Wydziału tworzą trzy wymienione wyżej instytuty i cztery samodzielne jednostki (Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Katedra Warzywnictwa, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej). W 1977 roku, na Wydziale Rolniczym zatrudnionych było 47 nauczycieli akademickich (2 profesorów, 6 docentów, 9 adiunktów, 28 asystentów i 2 wykładowców). W rozwoju Wydziału uczestniczyli, zachęceni perspektywą awansu zawodowego pracownicy naukowo-dydaktyczni z takich ośrodków, jak: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, czy Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Obecnie na Wydziale pracuje 221 nauczycieli akademickich, a wśród nich 41 samodzielnych pracowników naukowo -dydaktycznych, 103 adiunktów, 23 wykładowców ze stopniem naukowym doktora, 36 asystentów, 10 wykładowców oraz 63 pracowników inżynieryjno- technicznych i 7 pracowników administracji wydziałowej. Kadra ta kształci 2600 studentów na studiach dziennych i zaocznych. Pierwszym Dziekanem – organizatorem Wydziału Rolniczego był doc. dr hab. Janusz Skolasiński (1977-1980), następnie funkcję Dziekana sprawowali: doc. dr hab. Wojciech Staręga (1981-1982), prof. zw. dr hab. Jan Trętowski (1982-1987), prof. zw. dr hab. Jan Fereniec (1987-1993), prof. zw. dr hab. Romualda Jabłońska-Ceglarek (1993-1999), prof. zw. dr hab. Bogumił Leszczyński (1999-2005), a w latach 2005-2012 Wydziałem kierował prof. dr hab Piotr Guliński. Od 2012 roku Wydziałem kieruje prof. zw. dr hab. Janina Skrzyczyńska. Dynamiczny rozwój Wydziału Przyrodniczego obrazuje uzyskanie, już po dziewięciu latach istnienia, w 1986 roku, pierwszego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Cztery lata później, w 1990 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, a w 1998 roku – uprawnienia na nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Rok 1996 przyniósł Wydziałowi długo oczekiwane uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Po uzyskaniu przez Wydział pełnych praw akademickich, w 1997 roku uruchomiono pierwsze 4-letnie dzienne studia doktoranckie, które są kontynuowane do chwili obecnej. W 2004 roku prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika uzyskał kolejny kierunek. Od czasu otrzymania pierwszych uprawnień, Rada Wydziału Przyrodniczego wypromowała ponad 170 doktorów nauk rolniczych, zootechnicznych i biologicznych, przeprowadziła kilkanaście przewodów habilitacyjnych i postępowań na tytuł naukowy profesora. W okresie 30 lat istnienia, mury Wydziału opuściło ponad 7600 absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera, licencjata lub magistra. Większość z nich znalazła zatrudnienie w szeroko rozumianej produkcji rolniczej, w administracji rządowej i samorządowej oraz w charakterze nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Niektórzy z nich są posłami na Sejm RP, uczestniczą w pracach Rządu lub pracują w charakterze nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Jednostki Wydziału Przyrodniczego zlokalizowane są w dwóch budynkach, przy ul. B. Prusa 12 i 14, zajmujących około 8000 m2 powierzchni. Bazę dydaktyczno-naukową tworzą: Rolnicza Stacja Doświadczalna w Zawadach, poletka doświadczalne przy ul. Kazimierzowskiej, Ośrodek Szklarniowy, Wystawa Zwierząt, stadnina koni i Akademicki Ośrodek Jeździecki usytuowane w Parku Miejskim Aleksandria. Szereg zajęć terenowych i prac badawczych prowadzonych jest we wzorcowych gospodarstwach spółdzielczych i indywidualnych.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!