Powołanie Biura Karier WB

Biuro Karier Wydziału Biologii UW zostało powołane Uchwałą Rady Wydziału z dnia 13 lutego 2012 r.

Działalność Biura jest zgodna z:

  • Art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
  • Art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 Nr 99  poz. 1001), która dokładnie precyzuje zadania, jakie powinno spełniać akademickie biuro karier.

Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Karier absolwentów (kadencja 2012 – 2016)

W dniu 24 września 2012 r. Uchwałą Rady Wydziału Biologii powołano Pełnomocnika Dziekana ds. Karier absolwentów, którym została dr Magdalena Szuplewska (adiunkt w Zakładzie Genetyki Bakterii). Kadencja została przedłużona na lata 2016-2020. 

Obecny zespół Biura Karier WB

Zakres działania Biura Karier

Zakres działania Biura Karier to przede wszystkim wsparcie Studenta i Absolwenta WB:

  • w poszukiwaniu ofert pracy, praktyk i staży oraz
  • w planowaniu kariery zawodowej i w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy,

a poza tym:

  • pozyskiwanie kontaktów z potencjalnymi Pracodawcami,
  • monitorowanie kariery zawodowej Absolwenta WB, 

czego celem jest:

  • poprawa jakości kształcenia na Wydziale Biologii UW.

Sposób realizacji założonych działań:

1. Utworzenie i aktualizacja serwisu internetowego Biura Karier WB praca.biol.uw.edu.pl

W serwisie Studenci i Absolwenci WB znajdą: (i) aktualności/wydarzenia związane z rozwojem zawodowym (szkolenia, targi pracy, rekrutacja na studia podyplomowe), (ii) aktualne oferty pracy, praktyk studenckich, staży, (iii) oferty studiów doktoranckich i (iv) podyplomowych. Co więcej, Biuro Karier WB będzie ściśle współpracowało z Pracownikami Wydziału Biologii, którym będą bezpośrednio przekazywane wszystkie informacje na temat działalności Biura, w tym aktualne oferty pracy dla Studentów i Absolwentów. Serwis będzie miejscem, gdzie wszystkie informacje dotyczące kariery zawodowej Studenta/Absolwenta WB otrzymywane przez pracowników Wydziału Biologii, będą mogły być udostępniane w jednym miejscu. To pozwoli na sprawne wyszukiwanie interesującej informacji oraz usprawni kontakt pomiędzy instytucjami, które chcą współpracować z naszymi Absolwentami.

W serwisie przewidziano panel dla Pracodawcy, który będzie miał możliwość stworzenia i zarządzania profilem swojej firmy, dzięki czemu będzie mógł samodzielnie zamieszczać oferty pracy, praktyk kierowane dla Studentów i Absolwentów WB.

Każdy użytkownik serwisu będzie miał możliwość otrzymywać newsletter z najnowszymi wydarzeniami oraz zamieszczonymi ofertami.

Realizacja serwisu internetowego Biura Karier została dofinansowana z projektu „Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 PO Kapitał Ludzki 2007-2013.

2. Organizacja warsztatów, szkoleń, wykładów

W każdym roku akademickim Biuro Karier WB przedstawi ofertę szkoleń (listopad, marzec), mających na celu przybliżenie studentom zasad panujących na rynku pracy i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej.

3. Organizacja Targów Pracy na Wydziale Biologii

W semestrze letnim Biuro Karier będzie organizowano Targi Pracy, które będą okazją do spotkań z zaproszonymi Pracodawcami.