IV konkurs w ramach programu „Iuventus Plus”

mnisw logo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus„.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane do realizacji przez młodych naukowców, tj. osoby prowadzące działalność naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia.

31 marca 2014 r mija termin składania wniosków o finansowanie projektu badawczego. Wraz z wymaganymi załącznikami, wniosek należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF” na stronie.

Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism z 2013 roku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN).

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.

Wynagrodzenie kierownika projektu nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) łączna wartość 5 najlepszych publikacji w czasopismach naukowych i/lub monografii jednoautorskich.
2) wartość naukowa projektu.

Procedura oceny wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowa.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków.

Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo drogą elektroniczną: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl lub bozena.tomiak@nauka.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej programu.

Żródło: http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/ogloszenie-iv-konkursu-w-ramach-programu-iuventus-plus.html