Program stypendialny 100 na 100

lotto

11 listopada 2018 roku jest ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu stypendialnego Fundacji LOTTO. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok dowolnego etapu studiów.

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci spełniający następujące kryteria:

  • są obywatelami Polski mieszkającymi na terenie Polski lub są obywatelami innego państwa ale posiadają Kartę Polaka i w okresie trwania Programu Stypendialnego studiują i przebywają na terytorium RP;
  • są czynnymi studentami uczelni wyższej;
  • pozytywnie zaliczyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich;
  • mają nie więcej niż 26 lat;
  • osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen z ostatniego roku studiów nie niższą niż 4,0. W przypadku Studentów będących na pierwszym roku studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia z ostatniego roku poprzedniego stopnia (czyli odpowiednio I stopnia dla II stopnia i II stopnia dla III stopnia);
  • realizują swoje zainteresowania w dodatkowych obszarach m.in.; sport, sztuka, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, innowacje i nowe technologie, przedsiębiorczość itp.
  • podejmują działania na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażują się społecznie (np. wolontariat);
  • aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innej firmy z kapitałem prywatnym (za wyjątkiem: stypendium socjalne, naukowe, inne stypendia pochodzące od instytucji publicznych np. Prezydent Miasta, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Związki Sportowe itp.). „

Stu najlepszych studentów spełniających powyższe kryteria otrzyma stypendium w wysokości 1 250 zł miesięcznie każde.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie organizatora.

 

Źródło: 

  • https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/ 
  • https://www.granty-na-badania.com/2018/10/program-stypendialny-100-na-100.html#.W8uYXmgzaUk